Szukaj
Menu Menu
Ponadczasowy Design
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

 

Regulamin zakupów

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO „DAMNET”
§ 1
Zakres przedmiotowy

Niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego „DAMNET”, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady sprzedaży dokonywanej przez przedsiębiorcę działającego pod firmą PHU Adam Trachniewicz  z siedzibą 11-040 Dobre Miasto, ul. Gdańska 11/3 , posiadającego wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7393611424, REGON 281438997, zwanego dalej „DAMNET”, towarów za pośrednictwem Internetu poprzez witrynę znajdującą się pod adresem internetowym http://www.damnet.pl.
§ 2
Słowniczek

Wyrażenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

PHU Adam Trachniewicz  z siedzibą 11-040 Dobre Miasto, ul. Gdańska 11/3 , NIP: 7393611424, REGON 281438997 , 
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez DAMNET za pośrednictwem strony internetowej http://www.damnet.pl,
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu,
Konto Klienta - indywidualne konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez DAMNET.

§ 3
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy DAMNET a Klientem umów sprzedaży, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klienta ze Sklepu.
Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
Klient przed dokonaniem zakupów w Sklepie zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
Klient zobowiązany jest do przestrzegania całości postanowień niniejszego Regulaminu.
Warunkiem dokonania przez Klienta zakupu towaru jest potwierdzenie przez niego faktu zapoznania się z obowiązującym Regulaminem, jak również potwierdzenie akceptacji jego pełnej treści.
W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wiążą Klienta wyłącznie w sytuacji, w której zostanie zawarta w formie pisemnej stosowna umowa pomiędzy DAMNET a Klientem, zawierająca odmienne uregulowania.
Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także do niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu DAMNET.
DAMNET zastrzega, że zdjęcia towarów mogą zawierać produkty dodatkowe, nie wchodzące w skład oferty DAMNET. W takiej sytuacji przy opisie towaru zamieszczona zostanie stosowna adnotacja.

§ 4
Przetwarzanie danych osobowych

Informacje w zakresie RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma PHU Adam Trachniewicz  z siedzibą 11-040 Dobre Miasto, ul. Gdańska 11/3 , adres e-mail: info@damnet.pl, numer telefonu 511698144, numer NIP: 7393611424, REGON 281438997 , 
2. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
3. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy zawartej z Administratorem, dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem, badania satysfakcji oraz marketingowym polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, badaniu satysfakcji oraz marketingu polegającym na promowaniu Administratora oraz jego usług.
6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
7. Odbiorcami danych osobowych będą banki Administratora, kontrahenci krajowi i zagraniczni, w celu realizacji zawartej umowy, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT, w tym hostingu.
8. Z uwagi na to, że świadczymy usługi na wielu rynkach w obszarze Unii oraz poza nią, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Panią/Pana umowy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów podatkowych. Dane, w zakresie wynikającym z przepisów podatkowych, dane będą przetwarzane przez okres 6 lat.
10. Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe:

· na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;

· na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Pani/Pana szczególną sytuacją.

11. DAMNET zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy oraz realizacji zamówienia w wypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji okażą się niezupełne, błędne lub nieprawdziwe. W takim wypadku DAMNET uprawniony jest do odstąpienia od zawartej z Klientem umowy w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości, iż podane przez Klienta podczas rejestracji dane są niezupełne, błędne lub nieprawdziwe.

Administratorem Twoich danych jest PHU Adam Trachniewicz
§ 5
Prawa autorskie

DAMNET oświadcza, że wszelkie materiały zamieszczone na stronie internetowej, w tym materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ stanowią własność intelektualną DAMNET bądź podmiotów trzecich.
DAMNET wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością DAMNET, o których mowa w ust. 1, bez uprzedniej pisemnej zgody DAMNET.
DAMNET wyraża zgodę na niekomercyjne wyświetlanie, pobieranie i drukowanie materiałów będących własnością DAMNET, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem obowiązku umieszczenia widocznej informacji o prawach autorskich DAMNET przez osobę wykorzystującą te materiały.

§ 6
Zamówienia

Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
Klient dokonuje zamówienia towaru poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej Serwisu Internetowego DAMNET. Formularz dostępny jest po przyciśnięciu przycisku „Kup online”, widocznego na stronie danego towaru bezpośrednio pod zdjęciem produktu.
Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, oraz wskazanie numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony DAMNET.
Warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru do koszyka, przyciśnięciu przycisku „Realizuj zamówienie” oraz podanie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych adresowych koniecznych do wysyłki zamówionego towaru, w tym podanie informacji o formie płatności, sposobie dostawy, rodzaju dokumentu sprzedaży (paragon/faktura).
Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie zarejestrowania zamówienia w systemie sklepu drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu potwierdzenia zarejestrowania zamówienia ze strony DAMNET określającego termin i warunki przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie na wskazany adres poczty e-mail i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia przed otrzymaniem od DAMNET potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do DAMNET drogą elektroniczną na adres info@damnet.pl.
DAMNET nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności i bezpieczeństwa przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

§ 7
Ceny, płatności, promocje

Wszelkie ceny towarów podane w serwisie internetowym DAMNET wyrażone są w złotych polskich. W opisie towaru wskazana cena brutto.
Ceny podane w serwisie internetowym DAMNET nie zawierają kosztów dostawy.
Koszty dostawy są określane każdorazowo w zależności od składanego zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient.
Klient dokonuje płatności za towar w formie przelewu bankowego, płatności za pobraniem lub płatności gotówką.
Przy zakupie towaru na zamówienie, DAMNET może żądać zapłaty zaliczki.
DAMNET przewiduje możliwość organizowania promocji. Zasady i tryb przeprowadzania promocji będą określane każdorazowo w odrębnych regulaminach, udostępnianych w dziale „Aktualności” serwisu internetowego DAMNET.

§ 8
Wysyłka i dostawa

Klient może odebrać towar osobiście w magazynie DAMNET, po potwierdzeniu tej możliwości przez firmę DAMNET, bądź odebrać towar wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej.
W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient jest niezwłocznie informowany przez DAMNET.
Dostawa towaru nie obejmuje wniesienia towaru do lokalu oraz wszelakich usług dodatkowych świadczonych przez firmy kurierskie, transportowe, montażowe lub firmę DAMNET.
Wybranym przez Klienta dokument sprzedaży (faktura/paragon) jest mu doręczany wraz z zakupionym towarem lub dostarczany jest przez firmę DAMNET odrębną przesyłką pocztową lub pocztą elektroniczną.
Koszt wysyłki towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za zakupiony towar.
Towar doręczany jest pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. DAMNET nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru w sytuacji, gdy Klient podał niewłaściwy adres.
Standardowa dostawa obejmuje dostawę od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

§ 9
Zamiana towaru, zwroty i reklamacje

DAMNET dopuszcza możliwość dokonania wymiany towaru na inny pod warunkiem, że zwracany towar jest nieużywany, nie został zmontowany, jest czysty i posiada niezniszczone opakowanie. O możliwości zamiany towaru każdorazowo decyduje DAMNET. Wszelkie koszty związane z wymianą pokrywa Klient.
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr. 22 poz. 271 ze zm.) Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego w serwisie internetowym DAMNET, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Zwrot ceny dokonywany jest na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, przekazem pocztowym bądź w formie gotówki w siedzibie DAMNET.
Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby DAMNET.
Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Klient.
Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Klient obowiązany jest sporządzić protokół szkody na formularzu przedstawiciela operatora pocztowego/kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.
Do postępowania reklamacyjnego w przypadku konsumentów stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr. 141 Poz. 1176 ze zm.), w pozostałych przypadkach przepisy dotyczące rękojmi.
W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar posiada wady fizyczne bądź jest niezgodny z umową, należy go dostarczyć na adres siedziby DAMNET wraz z reklamacją zawierającą opis wad i roszczenia Klienta. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru ponosi DAMNET. Żądanie zwrotu tychże kosztów winno być zawarte w treści dokumentu reklamacji.
Przesyłki zwrotne lub reklamacyjne wysyłane na koszt DAMNET lub za pobraniem nie będą przez firmę DAMNET przyjmowane.

§10
Gwarancja

DAMNET może udzielić Klientom na zakupione towary gwarancji, której czas trwania jest uzależniony od rodzaju sprzedawanego towaru oraz zasad i terminów udzielania na dany towar gwarancji przez producenta. Warunki gwarancji określane są w dokumencie gwarancyjnym załączanym do towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Klienta – Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
DAMNET zobowiązuje się bezpłatnie usunąć wady ujawnione w okresie gwarancji.
Warunkiem skorzystania przez Klienta z gwarancji jest pisemne złożenie reklamacji, a po uzyskaniu stosownego potwierdzenia od DAMNET, dostarczenie do siedziby DAMNET zakupionego towaru wraz z kopią dowodu zakupu.
Wyłączona jest odpowiedzialność DAMNET z tytułu gwarancji w przypadku towarów, które w chwili zakupu posiadały uszkodzenia, w tym uszkodzenia mechaniczne (tzw. produkt niepełnowartościowy) i w związku z tym zostały zakupione po niższej cenie.
Gwarancja wyłączona jest również, gdy dostarczony do siedziby DAMNET towar opakowany jest w sposób nie zapewniający ochrony przed powstawaniem dalszych uszkodzeń. W takiej sytuacji DAMNET uprawniony jest do odmowy przyjęcia przesyłki i odesłania towaru bez przeprowadzenia naprawy na koszt Klienta.
Gwarancja nie obejmuje reklamacji dotyczących naturalnego zużycia wyrobu (w tym ścieranie powierzchni podnóżków i podstaw krzeseł i stołów), mechanicznego uszkodzenia wyrobu, wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wad wyrobów po jakichkolwiek przeróbkach i zmianach konstrukcyjnych oraz naprawach dokonanych samodzielnie, a także spowodowanych niewłaściwym montażem.
Gwarancja wyłączona jest w sytuacji, w której zakupiony towar znajduje się poza terytorium Rzeczpospolitej.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

§ 11
Zmiana Regulaminu

DAMNET zastrzega sobie możliwość dokonania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. O dokonanych zmianach Klienci zostaną poinformowani w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem ich wprowadzenia na stronie serwisu internetowego DAMNET.
Zmiana Regulaminu po złożeniu zamówienia nie wpływa na sposób jego realizacji. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 12
Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 24.01.2014 r.
Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym: www.damnet.pl oraz w siedzibie DAMNET.
Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu jest lub będzie bezskuteczne, nie narusza to mocy obowiązującej pozostałych postanowień. W miejsce bezskutecznego postanowienia Regulaminu zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie DAMNET nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl